درباره شرکت

شركت پويا پروتئين يكي از بزرگترين و مجهزترين واحدهاي بسته بندي مواد پروتئيني كشور ميباشد